REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu pod nazwą „40 lat marki FILTRON”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: „40 lat marki FILTRON” (dalej jako „Konkurs”) jest  MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gostyniu (Polska), przy Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000674026, NIP: 696-14-13-485 [dalej również jako Organizator]. Z Organizatorem można skonstatować się pod adresem jego siedziby, lub następującym adresem mailowym  40@filtron.eu i telefonem: +48 65 572 89 00.
 2. Konkurs trwa w okresie od 19.09.2022 r. do 13.11.2022
 3. Konkurs jest skierowany do właścicieli [przedsiębiorców] i pracowników warsztatów/serwisów samochodowych/motoryzacyjnych, hurtowni i sklepów z częściami samochodowymi/motoryzacyjnymi, będących rezydentami krajów europejskich, z wyłączeniem Rosji oraz Białorusi. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich [dalej jako Uczestnicy].

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Konkurs opiera się na rywalizacji w zaprojektowaną przez Organizatora grę on-line. W grze należy wykazać się refleksem i umiejętnością rozpoznawania oraz zbierania zanieczyszczeń, które powinny być wyłapywane przez filtr kabinowy.
 2. Gra będzie dostępna na stronie: 40.filtron.eu, przy czym udział w grze wymaga uprzedniego założenia konta Uczestnika. Jeden Uczestnik może założyć wyłącznie jedno konto w celu uczestnictwa w grze, natomiast naruszenie powyższej zasady prowadzi do dyskwalifikacji danego Uczestnika.. W trakcie rejestracji Uczestnik podaje swoją nazwę, która będzie widoczna publicznie w rankingu gry, wobec czego nazwa ta nie może posiadać elementówa. wulgarnych czy naruszających normy społeczne, pod rygorem dyskwalifikacji danego Uczestnika.
 3. Konkurs pozbawiony jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w uzyskiwaniu prawa do nabycia Nagród, tj. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W kontekście kwalifikacji Konkursu na gruncie prawa innego niż polskie, Organizator odsyła do stosownych przepisów obowiązujących w tym zakresie na terenie poszczególnych krajów, w których rezydują Uczestnicy.
 4. Rywalizacja odbywa się w trakcie 8 kolejnych okresów czasowych przypadających w następujących dniach:
  – 19.09.2022 – 25.09.2022
  – 26.09.2022 – 2.10.2022
  – 3.10.2022 – 9.10.2022
  – 10.10.2022 – 16.10.2022
  – 17.10.2022 – 23.10.2022
  – 24.10.2022 – 30.10.2022
  – 31.10.2022 – 6.11.2022
  – 7.11.2022 – 13.11.2022
 5. Podczas każdego z 8 wyżej wymienionych okresów Uczestnik będzie mógł zagrać w grę 5 razy. Kolejne próby gry w danym okresie są niemożliwe. Jeśli Uczestnik będzie chciał zagrać ponownie – będzie musiał to zrobić w kolejnym tygodniu obowiązywania Konkursu. Każdorazowa rozgrywka trwa 3 minuty, punktacja jest przyznawana i odejmowana zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w samej grze, natomiast w rankingach zawsze będzie uwzględniany najlepszy wynik danego gracza.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania czy laureaci Konkursu są osobami uprawnionymi do udziału w Konkursie zgodnie z punktem I.3. niniejszego Regulaminu. W tym celu każdy laureat Nagrody określonej w punkcie III. niniejszego Regulaminu zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 3 tygodni od publikacji informacji o zdobyciu Nagrody swojego zdjęcie wykonanego w swoim miejscu pracy oraz do wypełnienia formularza danych niezbędnych do wysyłki nagrody. W razie braku przedstawienia ww. fotografii lub braku wypełnienia ww. formularza w określonym powyżej terminie, prawo do Nagrody przepada. Uczestnik może ponadto wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ww. zdjęcia w celach marketingowych w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wyrażenie ww. zgody nie jest konieczne dla odbioru Nagrody.
 7. Na stronie konkursowej znajdzie się dodatkowa funkcjonalność polegająca na możliwości tworzeniu fotomontażu przedstawiającego samochód i wizerunek Uczestnika. Uczestnik ma prawo w tym celu korzystać wyłącznie z własnych fotografii, do których przysługują mu prawa autorskie, a Organizator nie odpowiada za naruszenia praw osób trzecich wynikające z naruszenia ww. zasady.

III. NAGRODY

 1. Nagrodą główną jest samochód Mercedes SL 500 z 1982 r. Samochód zostanie przekazany w stanie w pełni sprawnym, z ważnym przeglądem technicznym i odpowiednim ubezpieczeniem. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody lub usterki, które pojawić się mogą w samochodzie po jego odbiorze. Nagroda główna zostanie przyznana jednemu z Uczestników, którzy uzyskają 100 najlepszych wyników w rankingu ogólnym gry we wszystkich z 8 okresów opisanych w pkt II ust. 4. Wskazane 100 osób z najlepszym wynikiem w grze uzyska prawo do udziału w konkursie wiedzy przygotowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 zdanie ostatnie. O terminie konkursu wiedzy Uczestnicy zostaną poinformowani z czterodniowym wyprzedzeniem, za pomocą wiadomością email na adres podany podczas rejestracji. Zdobywca największej ilości punktów w konkursie wiedzy uzyska ww. nagrodę główną. W przypadku takiej samej ilości punktów w konkursie wiedzy, nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który uzyska najkrótszy łączny czas odpowiedzi na wszystkie pytania w konkursie wiedzy.
 2. Nagrodami drugiego stopnia są zestawy w postaci bezrękawnika oraz koszulki FILTRON.
 3. Nagrody drugiego stopnia mogą być uzyskane w trakcie 8 kolejnych okresów czasowych opisanych w pkt II ust. 4 Regulaminu.
 4. Nagrodę drugiego stopnia w każdym z 8 okresów czasowych wymienionych w punkcie II.4. niniejszego Regulaminu otrzyma 50 Uczestników, którzy danym okresie osiągną najlepsze wyniki w Konkursie [grze]. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Uczestnika takiej samej ilości punktów w grze, o przyznaniu nagrody będzie decydował czas osiągnięcia wyniku. Uczestnik, który osiągnie swój wynik wcześniej będzie zakwalifikowany na wyższej pozycji. W sytuacji gdy po serii gier poszczególni Uczestnicy uzyskają ten sam maksymalny wynik w klasyfikacji ogólnej – wszystkie takie osoby będą miały prawo przystąpienia do konkursu wiedzy opisanego w ust. 1 powyżej.
 5. Jeden Uczestnik może wygrać nagrodę drugiego stopnia tylko jeden raz. Jeśli Uczestnik wygra ł już nagrodę drugiego stopnia w jednym z 8. okresów, jego wyniki nie kwalifikują się do kolejnych rankingów tygodniowych [kolejnych okresów]. Uczestnik taki może jednak cały czas brać udział w grze, uwzględniając zasadę określoną w punkcie II.5. niniejszego Regulaminu i próbować poprawiać swój wynik w rankingu ogólnym, mając na celu uzyskanie Nagrody głównej.
 6. Informacja o zwycięstwie zostanie wyświetlona na portalu Konkursu oraz zostanie wysłana na adres mailowy Uczestnika, podany podczas rejestracji.
 7. Wysyłka nagród drugiego stopnia odbywa się na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika. Nagrody jednakże mogą być wysłane wyłącznie na terenie Europy z wyłączeniem terenu Rosji oraz Białorusi. Nagrody będą wysyłane w okresie jednego miesiąca od uzupełnienia przez Uczestnika formularza z danymi adresowymi. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w toku transportu. W przypadku zwrotu paczki z uwagi na jej niepodjęcie przez adresata – nagroda przepada.
 8. Nagrody drugiego stopnia będą dostępne w różnych wersjach rozmiarowych. Uczestnik ma prawo wybrać w treści formularza dotyczącego wysyłki nagrody rozmiar nagrody, jaki chciałby otrzymać. Organizator dołoży wszelkich starań by zapewnić na rzecz Uczestnika wybrany rozmiar nagrody, niemniej jeśli nie będzie to możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia nagrody w innym dostępnym rozmiarze. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora,  zastrzega on sobie również prawo do zmiany koloru, cech nagrody lub zastąpienia jej inną nagrodą podobnej wartości, jakości i klasy.
 9. Nagroda główna podlega odbiorowi osobistemu. Przekazanie Nagrody głównej odbędzie się w Warszawie i zostanie wyznaczone przez Organizatora w terminie przypadającym najpóźniej do dnia 19.12.2022 r.
 10. Nieodebranie lub nieprzyjęcie Nagrody głównej lub Nagrody drugiego stopnia przez laureata Konkursu powoduje utratę prawa do Nagrody w chwili odmowy jej przyjęcia.
 11. Organizator uiści podatek od nagród, odpowiednio do wiążących go w tym zakresie przepisów polskich. Wobec powyższego, do każdej z Nagród podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nagród, którego płatnikiem będzie Organizator, doliczona zostanie kwota odpowiadająca wartości ww. podatku, którą Organizator odprowadzi na rzecz odpowiedniego organu, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Organizator nie jest odpowiedzialny za żadne inne opłaty, w szczególności za cła czy podatki obowiązujące w kraju rezydencji podatkowej laureata.
 12. Warunkiem koniecznym dla otrzymania Nagrody [Nagrody głównej lub Nagród drugiego stopnia] jest udostępnienie Organizatorowi numeru PESEL (dotyczy rezydentów Polski), w celu umożliwienia Organizatorowi odprowadzenia podatku od Nagrody. W przypadku uzyskania prawa do Nagrody głównej przez rezydenta kraju innego niż Polska – przed obiorem tejże Nagrody wymagane będzie przedstawienie Organizatorowi certyfikatu rezydencji w kraju objętym Konkursem, innym niż Polska.
 13. Warunkiem koniecznym dla odebrania Nagrody głównej jest przedstawienie Organizatorowi dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie w warsztacie/serwisie samochodowych/motoryzacyjnych, hurtowni lub sklepie z częściami samochodowymi/motoryzacyjnymi, jak również zezwolenie Organizatorowi na nagranie procesu wręczania tejże Nagrody i wykorzystania wizerunku laureata w materiałach marketingowych Organizatora. Wzór ww. zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 14. Organizator nie przewiduje możliwości wypłacenia laureatowi ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za jakąkolwiek nagrodę lub w razie rezygnacji z niej. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród. Rękojmia Organizatora za wady Nagród zostaje niniejszym wyłączona, chyba że co innego wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

IV. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym), firmy kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 40@filtron.eu w terminie od rozpoczęcia Konkursu do dnia 29.11.2022 r.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również datę, miejsce zdarzenia, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o jej wyniku listem poleconym na adres podany w reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od wpływu reklamacji do Organizatora jednak nie później niż do 31.12.2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej
 5. Zastosowanie jakichkolwiek programów mających na celu modyfikację gry i służących nieuczciwemu uzyskaniu w niej przewagi prowadzić będą do dyskwalifikacji Uczestnika korzystającego z nich.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące członkami personelu lub pracownikami Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny ponadto w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej : 40.filtron.eu
 4. Organizator Konkursu nie odpowiada za ewentualne obowiązki publicznoprawne, w tym podatkowe obciążające samego Uczestnika i wynikające z uzyskania przez Uczestnika świadczenia w postaci Nagrody, poza należnościami wyraźnie wymienionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania, która nie będzie jednak naruszała praw nabytych przez Uczestników. O zmianach Organizator poinformuje Uczestników w formie publikacji nowego brzmienia Regulaminu na swej stronie internetowej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Zasady przeprowadzania Konkursu reguluje wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 8. Wszelkie daty określone w niniejszym Regulaminie podlegają strefie czasu środkowoeuropejskiego, odpowiedniego w danym okresie dla Polski.

Załączniki:

 1. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w trakcie wydania Nagrody głównej.
 2. Wzór dobrowolnej zgody Uczestnika na wykorzystanie jego zdjęcia wykonanego w warsztacie/sklepie, w którym pracuje lub którego jest właścicielem.

Załącznik 1

ZGODA NA WYKORZYSTANIE UTWORU  I WIZERUNKU

Niniejszym udzielam Spółce MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gostyniu (dalej jako Spółka) nieodpłatnego prawa do wykorzystywania przekazanych przeze mnie Spółce fotografii wykonanych w celu wykazania mojego prawa do uzyskania nagrody w Konkursu pt. „40 lat marki FILTRON” w tym mojego wizerunku zawartego w tych materiałach – w zakresie wytworzenia oraz publikacji i publikowania przez Spółkę lub podmioty trzecie działające na jej zlecenie materiałów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, w których ww. materiały i wizerunek ten zostanie umieszczony. Oświadczam również, iż posiadam prawa autorskie do ww. materiałów i jestem uprawniony do udzielenia niniejszej zgody.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Załącznik 2

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Niniejszym udzielam Spółce MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gostyniu (dalej jako Spółka) nieodpłatnego prawa do wykorzystywania wykonanych przez Spółkę lub na jej zlecenie nagrań i fotografii z przekazania mi nagrody w ramach Konkursu pt. „40 lat marki FILTRON”, w tym mojego wizerunku zawartego w tych materiałach – w zakresie wytworzenia oraz publikacji i wyświetlania przez Spółkę lub podmioty trzecie działające na jej zlecenie materiałów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, w których wizerunek ten zostanie umieszczony.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.