PRAVIDLA SOUTĚŽE

Podmínky soutěže pod názvem „40 let značky FILTRON“.

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže pod názvem „40 let značky FILTRON“ (dále jen „soutěž“) je MANN+HUMMEL FT Poland společnost s ručením omezeným, Sp. k. se sídlem v Gostyni (Polsko), ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, IX. obchodního oddělení pod číslem Národního soudního rejstříku: 0000674026, DIČ (NIP): 696-14-13-485 [dále jako pořadatel]. Pořadatele můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na níže uvedené e-mailové adrese 40@filtron.eu a telefonním čísle: +48 65 572 89 00.
 2. Soutěž probíhá v období od 19.9.2022 do 13.11.2022.
 3. Soutěž je určena pro majitele [podnikatele] a zaměstnance autodílen/auto/motoservisů, velkoobchodů a prodejen s auto/motodíly, kteří jsou rezidenty evropských zemí s výjimkou Ruska a Běloruska. Soutěže se mohou zúčastnit pouze dospělí [dále jen účastníci].

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

 1. Soutěž je založena na on-line hře navržené pořadatelem. Ve hře je potřeba prokázat reflexy a schopnost rozpoznat a sbírat emise, které by měl zachytit kabinový filtr.
 2. Hra bude dostupná na: 40.filtron.eu, účast ve hře vyžaduje předchozí vytvoření účtu účastníka. Jeden účastník si může vytvořit pouze jeden účet, aby se mohl zúčastnit hry, přičemž porušení výše uvedeného pravidla bude daného účastníka diskvalifikovat. Účastník při registraci uvede své jméno, které bude veřejně viditelné v žebříčku hry, takže toto jméno nesmí mít vulgární prvkya. nebo porušovat společenské normy, pod trestem diskvalifikace daného účastníka.
 3. Soutěž je zbavena jakýchkoli prvků nahodilosti a náhodnosti při získávání práva na získání cen, tj. soutěž není hazardní hrou, sázkou ani propagační loterií, jejíž výsledek závisí na náhodě ve smyslu čl. 2 polského zákona ze dne 19. listopadu 2009 o hazardních hrách. V souvislosti s kvalifikací soutěže podle jiného než polského práva se pořadatel v tomto ohledu odvolává na příslušné předpisy v příslušných zemích, kde mají účastníci trvalé bydliště.
 4. Soutěž probíhá v 8 po sobě jdoucích časových obdobích spadajících do následujících dnů:

               – 19.9.2022 – 5.9.2022

               – 26.9.2022 – 2.10.2022

               – 3.10.2022 – 9.10.2022

               – 10.10.2022 – 16.10.2022

               – 17.10.2022 – 23.10.2022

               – 24.10.2022 – 30.10.2022

               – 31.10.2022 – 6.11.2022

               – 7.11.2022 – 13.11.2022

 1. Během každého z výše uvedených období bude účastník moci hrát hru 5krát. Žádné další pokusy o hru v daném období nejsou možné. Pokud chce účastník hrát znovu, bude to muset udělat v příštím týdnu soutěže. Každá hra trvá 3 minuty, skóre se uděluje a odečítá podle pravidel podrobně uvedených v samotné hře, přičemž žebříčky vždy zohlední nejlepší skóre daného hráče.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit, zda jsou výherci soutěže způsobilí zúčastnit se soutěže v souladu s článkem I.3. těchto podmínek. Za tímto účelem je každý výherce ceny uvedené v bodě III. těchto podmínek povinen do 3 týdnů od zveřejnění informace o získání ceny poskytnout svou fotografii pořízenou v místě svého pracoviště a vyplnit formulář s údaji nutnými k odeslání ceny. Pokud účastník neposkytne výše uvedenou fotografii nebo nevyplní výše uvedený formulář ve lhůtě uvedené výše, nárok na cenu zaniká. Účastník může také dobrovolně souhlasit s užitím výše uvedeného fotografie pořadatelem pro marketingové účely v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 těchto podmínek. Udělení výše uvedeného souhlasu není k vyzvednutí ceny nutné.
 3. Web soutěže bude obsahovat další funkcionalitu spočívající v možnosti vytvoření fotomontáže zobrazující automobil a fotografii účastníka. Účastník má právo k tomuto účelu použít pouze své vlastní fotografie, ke kterým má autorská práva. Pořadatel nenese odpovědnost za porušení práv třetích osob vyplývající z porušení výše uvedeného pravidla.

 

III. CENY

 1. Hlavní cenou je automobil Mercedes SL 500 z roku 1982. Vůz bude dodán v plně provozuschopném stavu, s platnou technickou prohlídkou a příslušným pojištěním. Pořadatel nezodpovídá za žádné škody nebo závady, které se mohou objevit na voze po jeho převzetí. Hlavní cenu získá jeden z Účastníků, který získá 100 nejlepších výsledků v celkovém hodnocení hry ve všech 8 obdobích popsaných v bodě II odst. 4. Uvedených 100 osob s nejlepším výsledkem ve hře bude oprávněno zúčastnit se vědomostní soutěže připravované pořadatelem při dodržení odst. 4 poslední věta. O termínu konání vědomostní soutěže budou účastníci informováni čtyři dny předem e-mailem zaslaným na adresu uvedenou při registraci. Vítěz s největším počtem bodů ve vědomostní soutěži získá výše uvedenou hlavní cenu. V případě stejného počtu bodů ve vědomostní soutěži získá hlavní cenu účastník, který získá nejkratší celkovou dobu odpovědi na všechny otázky ve vědomostní soutěži.
 2. Cenami druhého stupně jsou sady v podobě vesty a trička FILTRON.
 3. Ceny druhého stupně lze získat během 8 po sobě jdoucích období popsaných v bodě II. odst. 4 podmínek.
 4. Cenou druhého stupně v každém z 8 období uvedených v bodě II. odst. 4. těchto podmínek bude oceněno 50 účastníků, kteří v daném období dosáhnou nejlepších výsledků v soutěži [hře]. Pokud bude mít více účastníků ve hře stejný počet bodů, rozhoduje o udělení ceny čas dosažení výsledku. Účastník, který dosáhne svého skóre dříve, bude klasifikován na vyšší pozici. V situaci, kdy po sérii her jednotliví účastníci dosáhnou stejného maximálního výsledku v celkové klasifikaci – všechny takové osoby budou mít právo přihlásit se do vědomostní soutěže popsané v odst. 1 výše.
 5. Jeden účastník může vyhrát cenu druhého stupně pouze jednou. Pokud účastník již vyhrál druhou cenu v jednom z 8 období, jeho výsledek se nekvalifikuje do příštích týdenních žebříčků [dalších období]. Takový účastník se však i nadále může hry zúčastnit, s přihlédnutím k zásadě uvedené v bodě II.5. těchto podmínek a může se pokusit vylepšit své celkové hodnocení, aby získal hlavní cenu.
 6. Informace o vítězství budou zobrazeny na portálu soutěže a budou zaslány na e-mailovou adresu účastníka uvedenou při registraci.
 7. Ceny druhého stupně budou zasílány na náklady pořadatele na adresu uvedenou účastníkem. Ceny však mohou být zaslány pouze v rámci Evropy, s výjimkou Ruska a Běloruska. Ceny budou zaslány do jednoho měsíce od vyplnění formuláře s doručovacími údaji účastníkem. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé během přepravy. Pokud bude zásilka vrácena z důvodu nevyzvednutí zásilky příjemcem, cena propadá.
 8. Ceny druhého stupně budou k dispozici v různých velikostech. Účastník má právo ve formuláři zvolit velikost ceny, kterou by chtěl získat. Pořadatel se vynasnaží poskytnout účastníkovi vybranou velikost ceny, pokud to však nebude možné, vyhrazuje si právo dodat cenu v jiné dostupné velikosti. V případě, že nastanou okolnosti, které pořadatel nemůže ovlivnit, si pořadatel rovněž vyhrazuje právo změnit barvu, vlastnosti ceny nebo ji nahradit jinou cenou obdobné hodnoty, kvality a třídy.
 9. Hlavní cenu je nezbytné vyzvednout osobně. Hlavní cena bude předána ve Varšavě a bude určena pořadatelem nejpozději 19.12.2022.
 10. Nevyzvednutí nebo nepřijetí hlavní ceny nebo ceny druhého stupně vítězem soutěže bude mít za následek ztrátu práva na cenu v okamžiku odmítnutí jejího převzetí.
 11. Pořadatel zaplatí z cen daň v souladu s polskými předpisy, které jsou pro něj v tomto ohledu závazné. Ke každé z cen podléhajících dani z výher, jejímž plátcem bude pořadatel, připadá částka odpovídající hodnotě výše uvedené daně, kterou pořadatel uhradí příslušnému úřadu, s čímž účastník souhlasí přijetím těchto podmínek. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné další poplatky, zejména za cla nebo daně platné v zemi daňové rezidence příjemce.
 12. Předpokladem pro získání ceny [hlavní ceny nebo ceny druhého stupně] je poskytnout organizátorovi číslo PESEL (¨v případě polských rezidentů), aby mohl pořadatel zaplatit daň z ceny. Pokud občan s bydlištěm v jiné zemi než v Polsku získá právo na hlavní cenu – před udělením ceny bude povinen předložit pořadateli potvrzení o pobytu v zemi jiné než Polsko, na kterou se soutěž vztahuje.
 13. Předpokladem pro získání hlavní ceny je předložení pořadateli dokladu osvědčujícího podnikatelskou činnost nebo zaměstnání v autodílně/auto/motoservisu, velkoobchodě nebo prodejně auto/motodílů a zároveň umožnění pořadateli zaznamenat proces předání ceny a použít fotografii výherce v marketingových materiálech pořadatele. Vzor výše uvedeného souhlasu je přiložen jako příloha č. 1 těchto podmínek.
 14. Pořadatel neposkytuje výherci možnost vyplatit výherci ekvivalent v hotovosti nebo v naturáliích výměnou za jakoukoli cenu nebo v případě odstoupení od ní. Účastníci nemají nárok na rezervaci speciálních vlastností cen.
 15. Pořadatel nenese odpovědnost za případné vady ceny. Záruka pořadatele za vady ceny je tímto vyloučena, pokud není v závazných ustanoveních stanoveno jinak.

 

IV. REKLAMACE

 1. Případné stížnosti na způsob vedení soutěže lze podávat pouze písemně prostřednictvím Poczta Polska (doporučeně), kurýrem nebo osobním doručením na adresu provozovny pořadatele nebo e-mailem na e-mailovou adresu 40@filtron.eu v době od zahájení soutěže do 29.11.2022.
 2. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení a přesnou adresu účastníka, dále datum, místo, podrobný popis a uvedení důvodu reklamace a obsahu žádosti.
 3. Projednání reklamace a zaslání vyrozumění o jejím výsledku doporučenou poštou na adresu uvedenou v reklamačními formuláři proběhne do 14 dnů od obdržení reklamace pořadatelem, nejpozději však do 31.12.2022 (datum na poštovním razítku).
 4. Po ukončení reklamačního řízení má účastník právo domáhat se neuznaných nároků soudní cestou
 5. Použití jakýchkoli programů zaměřených na úpravu hry a neoprávněné získání výhody v ní diskvalifikuje účastníka, který je používá.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účastí v Soutěži souhlasí účastník s pravidly uvedenými v těchto podmínkách.
 2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou členy personálu nebo zaměstnanci pořadatele, jakož i jejich rodinní příslušníci.
 3. Pravidla soutěže jsou rovněž k dispozici v kanceláři pořadatele a na jeho webových stránkách:
  40.filtron.eu
 4. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za případné veřejnoprávní povinnosti, včetně daňových povinností, uložené samotnému účastníkovi a vyplývající z toho, že účastník získá prospěch ve formě ceny, s výjimkou poplatků výslovně uvedených v těchto podmínkách.
 5. V záležitostech, na které se nevztahují tyto podmínky, se použijí příslušná ustanovení polského občanského zákoníku a další příslušná ustanovení polského práva.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání soutěže měnit obsah podmínek soutěže, čímž však nebudou dotčena práva účastníka. O změnách bude pořadatel informovat účastníky formou zveřejnění nového znění podmínek na svých webových stránkách 7 dní před jejich platností.
 7. Pravidla vedení soutěže se řídí pouze těmito podmínkami. Veškeré propagační a reklamní materiály mají pouze informativní charakter.
 8. Všechna data uvedená v těchto nařízeních podléhají středoevropskému časovému pásmu, které je v daném období platné pro Polsko.

 

Přílohy:

 1. Vzor souhlasu s použitím fotografie účastníka pořízené během předání hlavní ceny.
 2. Vzor dobrovolného souhlasu účastníka s použitím jeho fotografie pořízené v dílně/prodejně, ve které pracuje nebo kterou vlastní.

 

Příloha č. 1

SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM DÍLA A FOTOGRAFIE

 

Tímto uděluji společnosti MANN+HUMMEL FT Poland společnost s ručením omezeným Sp. k. se sídlem v Gostyni (dále jen společnost), souhlas bezplatně používat fotografie mnou sdílené se společností pro získání ceny v rámci soutěže s názvem „40 let značky FILTRON“, včetně mého vyobrazení obsaženého v těchto materiálech – v rozsahu vytvoření publikace společností nebo třetími osobami zvolenými pro zpracování ​​informačních, marketingových a propagačních materiálů, ve kterých budou výše uvedené materiály a tato fotografie umístěny. Rovněž prohlašuji, že mám autorská práva k výše uvedenému materiálů a jsem oprávněn/a tento souhlas udělit.

Tento souhlas není časově ani územně omezen.

 

 

Příloha č. 2

SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM FOTOGRAFIE

 

Tímto uděluji společnosti MANN+HUMMEL FT Poland společnost s ručením omezeným Sp. k. se sídlem v Gostyni (dále jen společnost), bezplatně používat záznamy a fotografie pořízené společností nebo na její žádost během udělení ceny v rámci soutěže s názvem „40 let značky FILTRON“, včetně mého vyobrazení obsaženého v těchto materiálech – v rozsahu vytvoření publikace a zveřejňování společností nebo třetími osobami jednajícími jejím jménem, ​​informačních, marketingových a propagačních materiálů, ve kterých bude tato fotografie umístěna

Tento souhlas není časově ani územně omezen.