ПРАВИЛНИК ЗА КОНКУРСА

Правилник за Конкурса под наименование „40 години марка FILTRON”.

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Организаторът на Конкурса под наименование: „40 години марка FILTRON” (по-нататък „Конкурс”) е MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. със седалище в Гостин (Полша), на ул. Вроцлавска 145, 63-800 Гостин, вписана в регистъра на предприемачи KRS, поддържан от Районния съд Познан – Нове Място и Вилда в Познан, IX Фирмено отделение под номер KRS: 0000674026, NIP: 696-14-13-485 [по-нататък също Организатор]. Можете да се свържете с Организатора на адрес на седалището му или на следния електронен адрес 40@filtron.eu и телефон: +48 65 572 89 00
 2. Конкурсът продължава в срок от 19.09.2022 г. до 13.11.2022 г.
 3. Конкурсът е предназначен за собственици [предприемачи] и работници на автомобилни/моторизационни работилници/сервизи, магазини за продажба на едро и на дребно на автомобилни/моторизационни части, които имат седалище в европейски страни с изключение на Русия и Беларус. Конкурсът е предназначен изключително за пълнолетни лица [по-нататък Участници].

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 1. Конкурсът е основан върху състезание в проектираната от Организатора онлайн игра. В играта трябва да докажете рефлекса си и умението да разпознавате и събирате замърсявания, които трябва се прехващат от купе филтъра.
 2. Играта ще бъде достъпна на сайта: 40.filtron.eu, като участие в играта изисква предварително учредяване на акаунта на Участника. Един Участник може да учреди само един акаунт за участие в играта, а нарушаване на правилото по-горе води към дисквалификация на дадения Участник. По време на регистрацията Участникът посочва името си, което ще се вижда публично в рейтинга на играта, поради което това име не може да съдържа вулгарниa. елементи или такива, които нарушават обществените норми, под угроза на дисквалификация на дадения Участник.
 3. Конкурсът е лишен от каквито и да било елементи на жребие и случай при получаване на правото на придобиване на Награди, т.е. Конкурсът не е игра с жребие, взаимно залагане или промоционна лотария, резултат на които зависи от случай в смисъла на чл. 2 от полския закон от 19 ноември 2009 г. за хазартни игри. Във връзка с квалификация на Конкурса според законодателството, различно от полското, Организаторът препраща към съответните разпоредби, действащи в тази област на територията на отделните страни, в които Участниците са установени.
 4. Състезанието се състои през 8 последователни периода, падащи се през следните дни:

               – 19.9.2022 г. – 25.9.2022 г.

               – 26.9.2022 г. – 2.10.2022 г.

               – 3.10.2022 г. – 9.10.2022 г.

               – 10.10.2022 г. – 16.10.2022 г.

               – 17.10.2022 г. – 23.10.2022 г.

               – 24.10.2022 г. – 30.10.2022 г.

               – 31.10.2022 г. – 6.11.2022 г.

               – 7.11.2022 г. – 13.11.2022 г.

 1. През всеки от горепосочените 8 периода Участникът ще може да играе на играта 5 пъти. Следващите опити за игра през дадения период са невъзможни. Ако Участникът иска да играе отново – ще трябва да направи това през следващата седмица на действие на Конкурса. Играта продължава всеки път 3 минути, точките се предоставят и отнемат съгласно правилата, посочени в самата игра, а пък в рейтингите винаги ще се взема предвид най-добрият резултат на дадения играч.
 2. Организаторът си запазва правото на проверка дали лауреатите на Конкурса са лица с правата на участие в Конкурса съгласно точка I.3. от настоящия Правилник. За целта всеки лауреат на Наградата по точка III. от настоящия Правилник ще бъде задължен в срок от 3 седмици след публикуване на информацията за получаване на Наградата да представи снимката си, направена на работното му място и да попълни формуляра с данните, необходими за изпращане на наградата. Ако Участникът в определения по-горе срок не представи горепосочената фотография или не попълни горепосочения формуляр, той губи правото си на Награда. Освен това Участникът може доброволно да даде съгласието си за използване от Организатора на горепосочената снимка за маркетингови цели в областта, определена в Приложение № 2 към настоящия Правилник. Горепосоченото съгласие не е необходимо за получаване на Наградата.
 3. На сайта на Конкурса ще се намери допълнителна функция, състояща се във възможност за създаване на фотомонтаж, представляващ автомобила и изображението на Участника. Участникът има право да ползва за целта изключително собствените фотографии, на които му се полагат авторските права, а Организаторът не отговаря за нарушаване на правата на трети лица, възникнали от нарушение на горепосоченото правило.

 

III. НАГРАДИ

 1. Главната награда е автомобил Mercedes SL 500 от 1982 г. Автомобилът ще бъде предаден в състояние на пълна изправност, с валиден технически преглед и съответно оборудване. Организаторът не поема отговорност за евентуални вреди или дефекти, които могат да се появят в автомобила след получаването му. Главната награда ще бъде предоставена на един от Участниците, които ще получат 100 най-добри резултата в общия рейтинг на играта през всички 8 периода, описани в т. II ал. 4. Посочените 100 лица с най-добрия резултат на играта ще получат право на участие в конкурс по знания, приготвен от Организатора, при условие на разпоредбата от ал. 4, последното изречение. За срока на конкурса по знания Участниците ще бъдат информирани четири дня по-рано посредством електронно съобщение на посочения при регистрацията адрес. Получател на най-голямото количество точки в конкурса по знания ще получи горепосочената главна награда. При еднакво количество точки в конкурса по знания главната награда ще получи Участникът, който ще получи най-краткото общо време на отговор на всички въпроси в конкурса по знания. 
 2. Наградите от втора степен са комплекти във формата на жилетка и тениска FILTRON.
 3. Наградите от втора степен могат да се получат по време на 8 последователни периода, описани в т. II ал. 4 от Правилника.
 4. Наградата от втора степен през всеки от 8 периода, посочени в точка II.4. от настоящия Правилник ще получат 50 Участника, които през дадения период ще достигнат най-добри резултати в Конкурса [играта]. При получаване на еднакво количество точки в играта от повече от един Участник решаващото за предоставяне на наградата ще бъде време на достигане на резултата. Участникът, който ще достигне резултата си по-рано, ще бъде квалифициран на по-високо място. В случай че след серията от игри отделните Участници получат същия максимален резултат в общата класификация – всички такива лица ще имат право да вземат участие в конкурса по знания, описан в ал. 1 по-горе.
 5. Един Участник може само веднъж да спечели награда от втора степен. Ако Участникът вече е спечелил награда от втора степен през един от 8 периода, резултатите му не се квалифицират в следващите седмични рейтинги (следващите периоди). Обаче един такъв Участник може през цялото време да участва в играта, като взема предвид правилото, определено в точка II.5 от настоящия Правилник и да се опитва да подобри резултата си в общия рейтинг, като цели да получи Главната награда.
 6. Информацията за победа ще се покаже в портала на Конкурса и ще бъде изпратена на електронния адрес на Участника, посочен при регистрация.
 7. Наградите от втора степен се изпращат за сметка на Организатора на посочения от Участника адрес. Обаче наградите могат да се изпратят изключително на територията на Европа с изключение на територията на Русия и Беларус. Наградите ще се изпращат в рамките на един месец след попълване от Участника на формуляра с адресни данни. Организаторът не носи отговорност за евентуални щети, възникнали по време на транспорта. При връщане на колета поради неприемане от получателя той губи правото си на награда.
 8. Наградите от втора степен ще бъдат достъпни в различни размери. Участникът има право да избере в съдържанието на формуляра относно изпращане на наградата размер на наградата, какъвто би искал да получи. Организаторът ще приложи всички усилия, за да осигури на Участника избрания размер на наградата, обаче ако това бъде невъзможно, Организаторът си запазва правото да достави наградата в друг достъпен размер. При настъпване на обстоятелствата, независими от Организатора, той също така си запазва правото да промени цвета, свойствата на наградата или да я замести с друга награда, приличаща по стойността, качеството и класа.
 9. Главната награда подлежи на лично получаване. Предаване на Главната награда ще се състои във Варшава и срокът му ще бъде определен от Организатора най-късно до 19.12.2022 г.
 10. Резултат от неполучение или неприемане от лауреата на Конкурса на Главната награда или на Наградата от втора степен е загуба на правото на Награда в момента на отказ от приемането й.
 11. Организаторът ще заплати данък върху наградите съгласно обвързващите го в тази област полски разпоредби. Поради горното към всяка от Наградите, подлежащи на облагане с данък върху награди, платецът на който ще бъде Организаторът, ще се добави сумата, съответстваща на стойността на горепосочения данък, която Организаторът ще заплати в полза на съответния орган, за което Участникът дава съгласието си чрез приемане на настоящия Правилник. Организаторът не отговаря за каквито и да било други такси, в частност, за мита или данъци, действащи в страната, където лауреатът е местно лице за данъчни цели.
 12. Необходимото условие за получаване на Наградата [Главната награда или Наградите от втора степен] е предоставяне на Организатора на личния идентификационен номер PESEL (отнася се до полските местни лица), за да се създаде на Организатора възможност за заплащане на данъка върху Наградата. При получаване на правото на Главната награда от местно лице от страната, различна от Полша – преди получаване на същата Награда ще се изисква представяне на Организатора на удостоверение за местно лице за данъчни цели в различната от Полша страна, включена в Конкурса.
 13. Необходимото условие за получаване на Главната награда е представяне на Организатора на документ, удостоверяващ осъществяване на стопанска дейност или работа в автомобилен/моторизационен сервиз/работилница, в магазин за продажба на едро или на дребно на автомобилни/моторизационни части, както и разрешение на Организатора да направи запис от процеса на връчване на същата награда и да използва имидж на лауреата в маркетинговите материали на Организатора. Образец на горепосоченото съгласие съставя Приложение № 1 към настоящия Правилник.
 14. Организаторът не предвижда възможност за изплащане на лауреата на паричен или веществен еквивалент вместо каквато и да било награда или при отказ от такава. На Участниците не се полага правото да си запазват особени свойства на наградите.
 15. Организаторът не носи отговорност за дефекти на Наградите. С настоящото се изключва гаранционната отговорност на Организатора за дефекти на наградите, освен ако в безусловно действащите разпоредби е предвидено друго.

 

IV. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Всякакви рекламации относно начина на провеждане на Конкурса могат да се заявяват изключително: в писмена форма посредством Полската поща (с препоръчано писмо), куриерска фирма или с лично връчване на адрес на седалище на Организатора, или посредством електронна поща на адрес e-mail 40@filtron.eu в срок от започване на Конкурса до 29.11.2022 г.
 2. Рекламациите трябва да съдържат име, фамилия и точен адрес на Участника, както и дата, място на събитието, точно описание и посочване на причината за рекламацията и съдържание на искането.
 3. Разглеждане на рекламацията и изпращане на уведомление за резултата й с препоръчано писмо на посочения в рекламацията адрес ще настъпи в рамките на 14 дни след постъпване на рекламацията при Организатора, обаче не по-късно от 31.12.2022 година (решаващата е дата на пощенския печат).
 4. След изчерпване на процедурата по рекламация на Участника се полага правото да търси неуважените претенции по съдебен ред.
 5. Използване на каквито и да било програми, целта на които е модификация на играта и които служат за нечестно придобиване на преимущество в нея ще води до дисквалификация на Участника, който ги използва.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Участие в Конкурса означава съгласие на Участника за условията, определени в настоящия Правилник.
 2. В Конкурса не могат да участват членове на персонала или сътрудници на Организатора, както и членове на семействата им.
 3. Освен това правилникът за Конкурса е достъпен в седалището на Организатора и на неговата уеб-страница: 40.filtron.eu
 4. Организаторът на Конкурса не отговаря за евентуални публично-правни, в това число данъчни задължения, обременяващи самия Участник и произтичащи от получаване от Участника на придобивка във формата на Награда, освен плащанията, изрично посочени в настоящия Правилник.
 5. По въпросите, неуредени от настоящия Правилник ще се прилагат съответните разпоредби на полския граждански кодекс и други съответни разпоредби на полското законодателство.
 6. Организаторът си запазва правото да промени съдържанието на Правилника за Конкурса по време на продължаването му, което обаче няма да нарушава придобитите от Участниците права. Организаторът ще информира Участниците за промените във формата на публикация на новото звучене на Правилника на своята уеб-страница с 7-дневно предизвестие.
 7. Правилата за провеждане на Конкурса са уредени изключително от настоящия Правилник. Всякакви промоционно-рекламни материали имат изключително информационен характер.
 8. Всякакви дати, определени от настоящия Правилник подлежат на централноевропейската часова зона, съответна за Полша през дадения период.

 

Приложения:

 1. Образец на съгласие за използване на имидж на Участника, снет по време на издаване на Главната награда.
 2. Образец на доброволното съгласие на Участника за използване на снимката му, направена в сервиза/магазина, в който той работи или на който е собственик.

 

Приложение 1

СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ИМИДЖ

 

С настоящото предоставям на Дружеството MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. със седалище в Гостин (по-нататък Дружество) безвъзмездно право на използване на предадените от мене на Дружеството фотографии, направени с целта да докажат правото ми на получаване на награда в Конкурса п.н. „40 години марка FILTRON”, в това число на моя имидж, съдържащ се в тези материали – в областта на създаване и публикуване от Дружеството или от действащи по поръчката му трети субекти на информационни, маркетингови и промоционни материали, в които ще бъдат поместени горепосочените материали и този имидж. Също така декларирам, че разполагам с авторски права на горепосочените материали и имам право да предоставя настоящото съгласие.

Настоящото съгласие не е ограничено по време и място.

 

 

Приложение 2

СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМИДЖ

 

С настоящото предоставям на Дружеството MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. със седалище в Гостин (по-нататък Дружество) безвъзмездно право на използване на направените от Дружеството или по поръчката му записи и фотографии от връчване на мене на наградата в рамките на Конкурса п.н. „40 години марка FILTRON”, в това число на моя имидж, съдържащ се в тези материали – в областта на създаване, публикуване и показване от Дружеството или от действащи по поръчката му трети субекти на информационни, маркетингови и промоционни материали, в които ще бъде поместен този имидж.

Настоящото съгласие не е ограничено по време и място.